Algemeene Voorwaarden

We zijn erg blij dat u geïnteresseerd bent in ons aanbod in de Fine Fellows online shop. Voordat u een aankoop doet in onze online shop, dient u de volgende voorwaarden en condities in acht te nemen, die u bij uw aankoop accepteert.

Inhoudsopgave:
Artikel  1 - Definities
Artikel  2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel  3 - Toepasselijkheid
Artikel  4 - Het aanbod
Artikel  5 - De overeenkomst
Artikel  6 - Herroepingsrecht
Artikel  7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel  8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel  9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Betaling
Artikel 13 - Klachtenregeling
Artikel 14 - Geschillen
Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.   Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2.   Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3.   Dag: kalenderdag;
4.   Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5.   Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6.   Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7.   Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8.   Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
10. Algemene Voorwaarden:de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Naam: Constanze Charlotte Schreiber; Fine Fellows Onlineshop
Adres: Begignhof 33b; 1012WV Amsterdam
Telefoonnummer: 0031 6 38387341
E-mailadres: post [at] fine-fellows [dot] com
KvK-nummer: 64292819
Btw-identificatienummer: NL243612874B01

 Artikel 3 - Toepasselijkheid
1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
2.   Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.   Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4.   Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5.    Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6.    Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7.    Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod
1.   Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.   Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3.   Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4.   Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5.   Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
6.   Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
· de prijs inclusief belastingen;
· de eventuele kosten van verzending;
· de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
· het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
· de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
· de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
· of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
· de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
· de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
· de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
· de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
· Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

Artikel 5 - De overeenkomst
1.   De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.   Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.   Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.   De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.   De ondernemer zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het adres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6.   In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
7.   Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1.      Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
2.      Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3.      Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4.     Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Bij levering van diensten:
5.     Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1.   Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2.   Indien de consument een bedrag voor de product/en betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
3.   Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
4.   De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1.   De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2.   Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
3.   Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten, waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

Artikel 9 - De prijs
1.     De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
2.     Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1.      De ondernemer staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.      Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
3.      De garantie geldt niet indien:
·      De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
·      De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
·       De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering
1.     De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2.     Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3.     Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
4.     Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
5.     In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6.     Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
7.     Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Betaling
1.     Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid.
2.    De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3.     In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 - Klachtenregeling
1.   Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
2.   Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3.    Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
4.   Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Aan het voorleggen van een geschil aan een geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
6.   Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7.   Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 14 - Geschillen
1.     Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
2.     Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Privacyverklaring

Basis

Deze privacyverklaring is bedoeld om de gebruikers van deze website te informeren over de aard, omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens door de beheerder van de website en webwinkel Fine Fellows.

Fine Fellows neemt uw privacy zeer serieus en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Aangezien nieuwe technologieën en de voortdurende ontwikkeling van deze website kunnen leiden tot wijzigingen in deze verklaring over gegevensbescherming, raden wij u aan de verklaring over gegevensbescherming regelmatig opnieuw te lezen.

Toegang tot gegevens

De webwinkelier Fine Fellows verzamelt gegevens over de toegang tot de website op basis van ons legitiem belang en slaat deze op als "server log files" op de server van de website. De volgende gegevens worden op deze manier geregistreerd:

Bezochte website

Tijd op het moment van toegang
Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
Bron/verwijzing van waaruit u naar de pagina bent gekomen
Gebruikte browser
Gebruikt besturingssysteem
Gebruikte IP-adres
De serverlogbestanden worden maximaal 7 dagen opgeslagen en vervolgens verwijderd. De gegevens worden opgeslagen om veiligheidsredenen, bijvoorbeeld om gevallen van misbruik op te helderen. Indien gegevens om redenen van bewijsvoering moeten worden gewist, worden zij van verwijdering uitgesloten totdat het incident definitief is opgehelderd.

Bereikmeting & koekjes

Deze website maakt gebruik van cookies voor het meten van het pseudoniem bereik, die door onze server of door de server van derden naar de browser van de gebruiker worden verzonden. Cookies zijn kleine bestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Uw browser heeft toegang tot deze bestanden. Het gebruik van cookies verhoogt de gebruiksvriendelijkheid en veiligheid van deze website.

Als u niet wilt dat cookies op uw eindapparaat worden opgeslagen voor het meten van het bereik, kunt u hier bezwaar maken tegen het gebruik van deze bestanden:

Cookie deactivatie pagina van het netwerk reclame initiatief: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
Cookie deactivatie pagina van de Amerikaanse website: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/
Cookie deactivatie pagina van de Europese website: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#=1#!/
Veelgebruikte browsers bieden de mogelijkheid om geen cookies te accepteren. Opmerking: Er is geen garantie dat u toegang hebt tot alle functies van deze website zonder beperkingen als u de juiste instellingen maakt.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens:

Fine Fellows Onlineshop verzamelt, gebruikt en onthult uw persoonlijke gegevens alleen wanneer dit wettelijk is toegestaan of met uw toestemming.

Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die dienen om uw persoon te bepalen en die tot u herleidbaar zijn - bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

U kunt onze website ook bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Om onze online service te verbeteren, slaan wij echter uw toegangsgegevens tot deze website op (zonder persoonlijke referentie). Deze toegangsgegevens omvatten bijvoorbeeld het door u opgevraagde bestand of de naam van uw internetprovider. De anonimisering van de gegevens maakt het niet mogelijk om conclusies over u persoonlijk te trekken.

Wij verwerken persoonlijke gegevens zoals voornaam, achternaam, IP-adres, e-mailadres, woonplaats, postcode en inhoudelijke gegevens uit het contactformulier om uw bestelling te verwerken.

Wij verwerken persoonlijke gegevens alleen na uitdrukkelijke toestemming van de betrokken gebruikers en met inachtneming van de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming voor het versturen van onze nieuwsbrief.

Persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van ons legitiem belang bij de uitvoering van onze contractueel overeengekomen diensten en de optimalisering van ons online aanbod.

Omgaan met contactgegevens

Als u contact opneemt met Fine Fellows via de aangeboden contactopties, worden uw gegevens opgeslagen zodat ze kunnen worden gebruikt om uw vraag te verwerken en te beantwoorden. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw toestemming.

Omgaan met opmerkingen en bijdragen

Als u een bijdrage of commentaar achterlaat op deze website, wordt uw IP-adres opgeslagen. Dit is gebaseerd op onze legitieme belangen en dient de veiligheid van ons als beheerder van de website: Omdat als uw opmerking in strijd is met de toepasselijke wetgeving, kunnen wij worden vervolgd, wat de reden is waarom wij belang hebben bij de identiteit van de auteur van de opmerking of bijdrage.

 

Google Analytics

Vanwege onze legitieme belangen maakt deze website gebruik van de dienst "Google Analytics", die wordt beheerd door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). De dienst (Google Analytics) maakt gebruik van "cookies" - tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. De door de cookies verzamelde informatie wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Google LLC voldoet aan de Europese privacywetgeving en is gecertificeerd volgens de Privacy Shield Agreement: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000000001L5AAI&status=Actief

Op deze website wordt gebruik gemaakt van IP anonimisering. Het IP-adres van de gebruikers wordt ingekort binnen de lidstaten van de EU en de Europese Economische Ruimte en in de andere verdragsluitende staten van de overeenkomst. Alleen in individuele gevallen wordt het IP-adres eerst ongehinderd naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Door deze verkorting wordt de persoonlijke referentie van uw IP-adres weggelaten. Het door de browser doorgegeven IP-adres van de gebruiker wordt niet gecombineerd met andere gegevens die door Google zijn opgeslagen.

In het kader van de overeenkomst inzake bestelgegevens, die wij met Google Inc. als exploitant van de website hebben gesloten, gebruikt Google Inc. de verzamelde informatie om een analyse van het gebruik van de website en de website-activiteit samen te stellen en om diensten met betrekking tot het internetgebruik aan te bieden.

De gegevens die Google namens ons verzamelt, worden gebruikt om het gebruik van onze online diensten door individuele gebruikers te evalueren, bijvoorbeeld om rapporten over de website-activiteit op te stellen om onze online diensten te verbeteren.

U hebt de mogelijkheid om te voorkomen dat cookies op uw apparaat worden opgeslagen door de juiste instellingen in uw browser te maken. Het is niet gegarandeerd dat u toegang hebt tot alle functies van deze website zonder beperkingen als uw browser geen cookies toestaat.

U kunt ook een browser plug-in gebruiken om te voorkomen dat de door cookies verzamelde informatie (inclusief uw IP-adres) naar Google Inc. wordt verzonden en door Google Inc. wordt gebruikt. De volgende link leidt u naar de bijbehorende plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Hier vindt u meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google Inc:

https://policies.google.com/privacy/partners?hl=nl (gegevens verzameld door Google-partners)
https://adssettings.google.de/authenticated (Instellingen over reclame die aan u wordt getoond)
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl (Gebruik van cookies in advertenties)

Gebruik van social media plug-ins van Facebook

Vanwege onze legitieme interesse in de analyse, optimalisatie en werking van onze online diensten, maakt deze website gebruik van de Facebook Social Plugin, ontwikkeld door Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA). U herkent de inbedding aan het Facebook-logo of aan de termen "like" en "share" in de kleuren Facebook (blauw en wit). Informatie over alle Facebook-plugins vindt u via de volgende link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Facebook Inc. voldoet aan de Europese privacywetgeving en is gecertificeerd onder de Privacy Shield Agreement: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000000GnywAAC&status=Active.

De plugin maakt een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-servers. De exploitant van de website heeft geen enkele invloed op de aard en omvang van de gegevens die de plugin aan de servers van Facebook Inc. doorgeeft. Meer informatie vindt u hier: https://www.facebook.com/help/186325668085084

De plugin informeert Facebook Inc. dat u deze website als gebruiker hebt bezocht. Het is mogelijk dat uw IP-adres wordt opgeslagen. Als u tijdens uw bezoek aan deze website bent ingelogd op uw Facebook-account, wordt deze informatie gekoppeld aan dit account.

Als u de functies van de plugin gebruikt - bijvoorbeeld door een bericht te delen of te "linken" - wordt de betreffende informatie ook doorgegeven aan Facebook Inc.

Wilt u voorkomen dat de Facebook. Inc. koppelt deze gegevens aan uw Facebook-account, logt u uit bij Facebook voordat u deze website bezoekt en verwijdert u de opgeslagen cookies. U kunt uw Facebook-profiel gebruiken om verdere instellingen voor gegevensverwerking voor reclamedoeleinden te maken of om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden. Hier heeft u toegang tot de instellingen:

Profielinstellingen voor Facebook: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
Cookie deactivatie pagina van de US-Amerikaanse website: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/
Cookie deactivatie pagina van de Europese website: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#=1#!/
Welke gegevens, voor welk doel en in welke mate Facebook gegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt en welke rechten en instelmogelijkheden u heeft om uw privacy te beschermen, kunt u lezen in de richtlijnen voor gegevensbescherming van Facebook. U vindt ze hier: https://www.facebook.com/about/privacy/

Nieuwsbriefabonnement

Fine Fellows biedt u een nieuwsbrief waarin hij u informeert over actuele gebeurtenissen en aanbiedingen. Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief, moet u een geldig e-mailadres opgeven. Door u in te schrijven op de nieuwsbrief gaat u akkoord met de ontvangst van de nieuwsbrief en de hierboven beschreven procedures.

Nieuwsbrieven worden verstuurd door de Mailchimp service provider.

Intrekking en beëindiging: U kunt uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen te allen tijde intrekken en daarmee het abonnement op de nieuwsbrief opzeggen. Na uw annulering worden uw persoonlijke gegevens verwijderd. Uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen vervalt op hetzelfde moment. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u de link naar de annulering.

Rechten van de gebruiker

Als gebruiker heeft u het recht om gratis informatie op te vragen over welke persoonlijke gegevens over u zijn opgeslagen. U hebt ook het recht om onjuiste gegevens te corrigeren en de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of te verwijderen. Indien van toepassing, kunt u ook gebruik maken van uw recht op gegevensportabiliteit. Als u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Verwijdering van gegevens

Tenzij uw verzoek in strijd is met een wettelijke verplichting om gegevens op te slaan (bijv. gegevensbewaring), hebt u het recht om uw gegevens te verwijderen. Door ons opgeslagen gegevens worden gewist als ze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en er geen wettelijke bewaartermijnen zijn. Als de gegevens niet kunnen worden gewist omdat ze nodig zijn voor toegestane wettelijke doeleinden, wordt de verwerking van de gegevens beperkt. In dit geval worden de gegevens geblokkeerd en niet voor andere doeleinden verwerkt.

Recht van bezwaar

Gebruikers van de Fine Fellows Webshop kunnen te allen tijde gebruik maken van hun recht van bezwaar en bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.

Als u uw persoonlijke gegevens wilt laten corrigeren, blokkeren, verwijderen of informeren, of als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, of als u uw toestemming wilt intrekken, neem dan contact op met het volgende e-mailadres: post(at) fine-fellows(dot)com.